منظری‌توکلی گفت: نتایج حاصل از کار پژوهشی این  دانشجو که اهل روستای جهان‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان ریگان و اکنون دانشجوی دکتری شیمی تجزیه واحد کرمان است در مجله بین‌المللی  Talanta از معتبرترين مجلات پايگاه Elsevier و با ضريب تأثير (Impact factor) ۵,۳۴ به چاپ رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری دیار نخل دبیر هیئت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در گفتگو با آنا با بیان اینکه مقالات پراستناد (Highly-cited papers) مقالاتی هستند که جزء مقالات یک‌درصد برتر در حوزه‌ موضوعی خود هستند در مورد مقاله پراستناد دانشجوی واحد کرمان توضیح داد: «این مقاله مستخرج از کارهای پژوهشی رساله دکتری طیبه ایرانمنش بوده که در آزمایشگاه‌های مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی واحد کرمان انجام پذیرفته است.»

علیرضا منظری‌توکلی ادامه داد: «نتایج حاصل از کار پژوهشی این  دانشجو که اهل روستای جهان‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان ریگان و اکنون دانشجوی دکتری شیمی تجزیه واحد کرمان است در مجله بین‌المللی  Talanta از معتبرترين مجلات پايگاه Elsevier و با ضريب تأثير (Impact factor) ۵,۳۴ به چاپ رسیده است»
وی بیان کرد: «این مقاله که زیر نظر محمدمهدی فروغی دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم پایه واحد کرمان و نویسنده مسئول این مقاله نوشته شده است با عنوان «سنتزنانو ذرات اکسید سریم دکوریت شده با نانولوله‌های کربنی با روش سبز و بدون حلال ماکرویوو و کاربرد آنها برای اصلاح حسگرهای الکتروشیمیایی به‌منظور تعیین همزمان دوپامین، اسکوربیک اسید، اوریک اسید و استامینوفن» است که در آن با استفاده از نانوذرات سنتزشده موفق به ساخت حسگری شدیم که قادر به اندازه‌گیری دقیق و همزمان ترکیبات شیمیایی الکتروفعال مانند اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ (UA)، اﺳﯿﺪ آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ (AA)، دوﭘﺎﻣﯿﻦ (DA)  و استامینوفن (AC) حتی در مقادیر ناچیز است.»

این مسئول با تأکید بر اینکه نتایج چاپ‌شده در این مقاله مستخرج از کارهای پژوهشی رساله دکتری طیبه ایرانمنش است و مهدی شهیدی، شهره جهانی و حسنی ندیکی نیز در انجام این کار پژوهشی همکاری زیادی داشته‌اند، یادآور شد: «این حسگر ساخته‌شده دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است ازجمله روش تولید آن نسبتاً کم‌هزینه و بدون حلال و سبز است، دارای حساسیت و گزینش‌پذیری بالایی بوده و در صنایع پزشکی، محیط زیست،کشاورزی و نظامی قابل کاربرد است که می‌تواند به‌عنوان یک گزینه مناسب برای استفاده و مطالعات بیشتر در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.»
منظری‌توکلی با بیان اهمیت این تحقیقات تأکید کرد: «از آنجا که میزان غلظت اﺳﯿﺪ آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ، اسید اوریک و دوپامین  و استامینوفن می‌تواند نشانگر طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها و اختلالات باشد و با توجه به این نکته که این ترکیبات معمولاً به‌صورت همزمان در سیستم‌های زنده وجود دارند، توسعه روش‌هایی برای اندازه‌گیری همزمان آن‌ها از توجه خاصی برخوردار است؛ علاوه بر این، با درنظرگرفتن اکسیدشدن سریع این ترکیبات، استفاده از حسگرهای مبتنی بر روش الکتروشیمیایی کاملاً مهم است.»
وی برخی از مشکلات این شیوه را توضیح داد و گفت: «یکی از اشکالات اساسی در ارتباط با مواد به‌کاررفته در ساخت الکترودهای معمول، انتخاب‌پذیری ضعیف برخاسته از تداخل پیک‌های اکسیداسیون حاصله و تکرارپذیری کم به علت آلوده‌شدن تدریجی سطح الکترود است. از این رو پیداکردن مواد مناسب برای این منظور دارای اهمیت ویژه‌ای است.»
دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان عنوان کرد: «سال‌های اخیر استفاده از گروه جدیدی از مواد کربنی نانوساختار توجه خاصی را دریافت کرده‌اند. ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ نانوذرات، اکسید فلزی و نانولوله‌های کربنی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﯾﮋه‌ای ﮐﻪ دارند از ظرفیت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﻮردار هستند.»
منظری‌توکلی در ارتباط با این کار تحقیقاتی بیان کرد: «در اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی الکتروشیمیایی نانوذرات فلزات سنگین و نانولوله های ﮐﺮﺑﻨﯽ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻟﮑﺘﺮون در واﮐﻨﺶﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﺻﻞ در سطح میکروسکوپی الکترودها ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮﭼﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اصلاح‌شده، تخلخل و سطح ویژه زیادتر شود، ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺎﺳﺦ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی را ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرها از رﯾﺰﺑﻠﻮرﻫﺎی اکسید فلزی و نانولوله‌های کربنی ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺸﺮده و ﺑﺎ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﻮده ﺷﺪه‌اﻧﺪ، داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﭘﺎﺳﺦ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.»

انتهای پیام/