رئیس مرکز امور ایثارگران ناجا با حضور در شهرستان بم با خانواده شهیدان”هادی و محمدحسین رئیسی” دیدار و از آنان دلجویی کرد.

رئیس مرکز امور ایثارگران ناجا با حضور در شهرستان بم با خانواده شهیدان”هادی و محمدحسین رئیسی” دیدار و از آنان دلجویی کرد.