سلام .لطفا در رابطه با روشنایی کوچه اول(ازطرف شرکت جهادنصر) منتهی به بلوار شهیدبزمانی پیگیری نمایید چندتاازتیرهای برق اصلا مجهز به وسایل روشنایی نیستند ورفت وآمددرشب برای مردم مشکل هست همچنین یک عدد تیربرق ابتدای همین کوچه دقیقا وسط کوچه جای گذاری شده وباعث دردسربرای وسایل نقلیه ای که ازاینجاعبورمیکنند شده

سلام .لطفا در رابطه با روشنایی کوچه اول(ازطرف شرکت جهادنصر) منتهی به بلوار شهیدبزمانی پیگیری نمایید چندتاازتیرهای برق اصلا مجهز به وسایل روشنایی نیستند ورفت وآمددرشب برای مردم مشکل هست

همچنین یک عدد تیربرق ابتدای همین کوچه دقیقا وسط کوچه جای گذاری شده وباعث دردسربرای وسایل نقلیه ای که ازاینجاعبورمیکنند شده