بارش باران رحمت الهی امروز در شهرستان ریگان پس از سه سال جان تازه ای به این شهرستان بخشید و باعث خوشحالی مردم و کشاورزان این منطقه شد.