سلام یه لطفی کنید از مطب دکتر…. در ریگان بازدیدی داشته باشید ایا واقعا جای مناسبی هست بااین همه جمعیت و مریض ها؟ جمعیت بقدری زیاد هستن داخل راه رو سرم وصل شده ایا واقعا اگه یه فردی عادی این چنین مساله ای داشت چطور برخورد می شد ودرحالی الان با این وضع کرونا خود […]

سلام یه لطفی کنید از مطب دکتر…. در ریگان بازدیدی داشته باشید ایا واقعا جای مناسبی هست بااین همه جمعیت و مریض ها؟

جمعیت بقدری زیاد هستن داخل راه رو سرم وصل شده

ایا واقعا اگه یه فردی عادی این چنین مساله ای داشت چطور برخورد می شد ودرحالی الان با این وضع کرونا خود پزشک ها رعایت نمی کنن