پیام های مردمی زیادی امروز برای ادمین کانال پایگاه خبری دیار نخل ارسال شده و شهروندان از کمبود سیلندر گاز در ریگان گلایه دارند.

پیام های مردمی زیادی امروز برای ادمین کانال پایگاه خبری دیار نخل ارسال شده و شهروندان از کمبود سیلندر گاز در ریگان گلایه دارند.