بیماری جهانگیر کووید نوزده مؤسسات نژادپرستانه ی سیستماتیک درایالات متحده آمریکا را در جهان برهنه ساخت. فی الواقع این رسوا سازی به وضوح تاثیرعمیق این بیماری فراگیر را براختلاف طبقاتی و نابرابریهای بین جوامع سفید پوست و رنگین پوستان آمریکایی را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری دیار نخل؛دکتر حسین امیدی نوشت: بیماری جهانگیر کووید نوزده مؤسسات نژادپرستانه ی سیستماتیک درایالات متحده آمریکا را در جهان برهنه ساخت. فی الواقع این رسوا سازی به وضوح تاثیرعمیق این بیماری فراگیر را براختلاف طبقاتی و نابرابریهای بین جوامع سفید پوست و رنگین پوستان آمریکایی را نشان می دهد. این نابرابری در حوزه ی سلامت به ویژه در میان جامعه ی آمریکایی های آفریقایی تبار، به طور قابل ملاحظه ای  بیشتر دیده می شود. آمریکایی های آفریقایی تباربه صورت نامتناسبی در مقایسه با دیگر جوامع  بر اثر کووید نوزده می میرند. چنین بیعدالتی و نابرابری در سرتاسرآمریکا ودر تک تک ایالتهایش بدون استثنا  قابل مشاهده است. این یکی دیگر از دلایل اثبات این مدعاست که موسسات و نظامهای نهادی نژادپرستانه در ایالات متحده به جنایات علیه سیاهان و دیگر گروه های نژادی و افراد رنگین پوست در آمریکا مرتبط هستند.

حتی پیش از انتشار و جهانگیری بیماری کووید نوزده، نابرابری و ناعدالتیهای فراوانی در سیستم مراقبت های بهداشتی وجود داشت که آمریکایی های آفریقایی تبار را در معرض محرومیت و آسیب پذیری بیشتر و همچنین در معرض خطرات جدی بهداشتی و پزشکی قرار می داد. ساختارهای اقتصادی و اجتماعی عمداً نژادپرستانه و به گونه ای طراحی شده اند که آمریکایی های آفریقایی تباررا درزمینه ی دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت و برابرمحروم نگه دارد و آنها را به حاشیه برد. در حقیقت آنها  بصورت نظام مندی در زمینه های مسکن، اشتغال و و حتی برخورداری از بیمه درمانی محدود هستند. بسیاری از آنها شغل مناسبی ندارند و درمقایسه با آمریکایی های سفیدپوست، دستمزد بسیار کمی دارند.آنها به مزایای خدمات اجتماعی مانند بیمه ی بهداشت مستمندان تحت حمایت دولت یا سایر بیمه های بهداشت عمومی متکی هستند.  قاعدتا” براحتی می توان گفت که بقیه افرادسیاهپوست بیمه نشده اند و در صورت نیازاز دسترسی به مراقبتهای پزشکی محروم هستند. از طرفی دیگر کارفرمایانی که دستمزد کم می پردازند، بیمه یا مرخصی استعلاجی با حقوق را  برای سیاهپوستان در نظر نمی گیرند، بنابراین بسیاری از ایشان  هنگام بیماری تحت شرایط رقت بار و نا امید کننده ای به کار خود ادامه می دهند.
برخی از آمارها نشان از نابرابری و شکاف عظیم طبقاتی براساس نژاد افراد در آمریکا دارد. در ایالت لوئیزیانا، که تنها ۳۳ درصد جمعیت آن آمریکایی های آفریقایی تبار هستند، بیش از ۷۰ درصد از مرگ و میرهای ناشی از بیماری کووید نوزده آمریکایی های آفریقایی تبار هستند. طبق گزارش داده های رسمی مربوط به مرگ و میرهای ناشی از کورونا ویروس(CDDR)، ۷۰٫۵%  آمریکایی های آفریقای تبار، ۲۸٫۶% سفید پوست و ۱٪ آسیایی تبار بودند.در ایالت میشیگان، جایی که سیاهپوستان تنها ۱۴ درصد از جمعیت را تشکیل می دهند، ۴۱ درصد از مرگ و میرهای ناشی از بیماری کووید نوزده (کرونا) آمریکایی های آفریقایی تبار بودند. همچنین، در ایالت ایلینویز،  با وجود اینکه سیاه پوستان تنها ۱۴٪ از  کل جمعیت را تشکیل می دهند، اما آمار مرگ و میرناشی از این بیماری در بین سیاه پوستان ۳۲٫۵٪ است.
خیزش و قیام علیه جنایات پلیس ووحشیگری در ایالات متحده آمریکا را نمی توان به خیزش وقیامی علیه یک نهاد پلیس نژادپرست محصور کرد. قراین و شواهد نشان می دهد که این قیام خیزشی علیه کل نظام سرکوبگرنژادپرستانه،  به حاشیه راندن و استثمار سیاه پوستان و سایر اقلیت ها در ایالات متحده است. براستی آنچه که قابل توجه است این واقعیت است که امپریالیسم ایالات متحده که ریشه در خشونت، نژادپرستی سیستماتیک وجنایات خشن دارد اساس و شالوده استعماری این کشور غارتگر مستبد است. مکانیسم های تبعیض نژادی و نابرابری نه تنها افراد رنگین پوست در ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه بر روی رنگین پوستان سراسر جهان نیز تأثیر می گذارد. پر واضح است که سیستمهای موسساتی امپریالیستی و نژادپرستانه ی ایالات متحده آمریکا به همه کشورها در سراسر جهان نفوذ کرده و بر همه مردم  رنگین پوست جهان تأثیر منفی گذاشته است.
بدیهی است که اعتراضات جهانی ناشی از مرگ  شهروند سیاهپوست آمریکایی، جورج فلوید، باعث شده است که مردم جهان به مکانیسم های ساختاری و بنیادین تبعیض نظام مندکه زمانی به عنوان وضع موجود پذیرفته شده بود، واکنش نشان دهند و شدیدا به آنها در قالب راهپیماییها و تظاهرات سازمان یافته و غیر سازمان یافته اعتراض نمایند. جهان به یکی از شایعترین انواع نابرابریها و پررنگترین بی عدالتی های خود یعنی تبعیض نژادی تاریخی امپریالیست و استبداد نژادپرستانه ی سفید پوستان علیه تمامی رنگین پوستان در سراسر جهان عکس العمل نشان داده است. در اساس بیماری همه گیرکووید نوزده کاتالیزوری بود که درهای مقاومت در برابر نژادپرستی و نابرابری را نه تنها در آمریکا بلکه در کل جهان بشریت بیشتر گشود.
References:
https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/05/30/865413079/what-do-coronavirus-racial-disparities-look-like-state-by-state/ Accessed 9 June 2020
https://covid19.who.int/?gclid=EAIaIQobChMI6q_Jhdv16QIVi8DACh21OQAfEAAYASAAEgKxivD_BwE/ Accessed 9 June 2020
https://covidtracking.com/race/ Accessed 9 June 2020
https://profiles.ucsf.edu/alicia.fernandez/ Accessed 9 June 2020
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.07.20094250v1/ Accessed 9 June 2020
https://www.nola.com/news/coronavirus/article_107fec9c-8408-11ea-9d9b-df1bbbef7d77.html/ Accessed 9 June 2020
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/politics/coronavirus-race-african-americans/ Accessed 9 June 2020
https://www.wwltv.com/article/news/health/coronavirus/racial-disparities-in-louisianas-covid-19-death-rate-reflect-systemic-problems/289-bd36c4b1-1bdf-4d07-baad-6c3d207172f2/ Accessed 9 June 2020
https://www.theadvocate.com/baton_rouge/opinion/article_701935ae-7fef-11ea-806a-8b95243af7c5.html/ Accessed 9 June 2020
https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race/ Accessed 9 June 2020
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm/ Accessed 9 June 2020
https://data.cdc.gov/NCHS/Deaths-involving-coronavirus-disease-2019-COVID-19/ks3g-spdg/ Accessed 9 June 2020
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html/ Accessed 9 June 2020
https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/black-americans-death-rate-covid-19-coronavirus/ Accessed 9 June 2020
https://www.cnn.com/2020/05/08/us/coronavirus-pandemic-race-impact-trnd/index.html/ Accessed 9 June 2020
https://www.kff.org/other/state-indicator/death-rate-by-raceethnicity/Accessed 9 June 2020
https://www.nbclosangeles.com/news/coronavirus/racial-disparities-in-covid-19-cases-deaths-called-devastating/2375913/ Accessed 9 June 2020
https://coronavirus.jhu.edu/data/racial-data-transparency/ Accessed 9 June 2020
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/09/enormous-disparities-coronavirus-death-rates-expose-brazils-deep-racial-inequalities/ Accessed 9 June 2020
https://twitter.com/CNBCMakeIt/Accessed 9 June 2020