لطفاً این پیام را در رسانه خودتان قرار دهید!مدتی است که تنها دفتر ازدواج ریگان بسته است ومردم باید زحمت و خطرات جاده مرگ را به جان خریده و به دفاتر ازدواج شهرستان های بم و نرماشیر مراجعه کنند.

باسلام وتبریک سال نو
لطفاً این پیام را در رسانه خودتان قرار دهید!مدتی است که تنها دفتر ازدواج ریگان بسته است ومردم باید زحمت و خطرات جاده مرگ را به جان خریده و به دفاتر ازدواج شهرستان های بم و نرماشیر مراجعه کنند،از مسؤولین مربوطه میخواهیم که به این موضوع رسیدگی کنند!تشکر
ممنون از کانال خوب پایگاه خبری دیار نخل