آقای فرماندار تا کی ما مردم روستای بند نذرکش و آبادیهای اطراف منتظر باشیم و آیا روزی خواهد رسید که ماهم درروستایمان مثل روستاهای دیگربتوانیم ارتباط تلفنی برقرارکنیم از پیمودن مسیر طولانی چند کیلومتری برای فقط یک تلفن زدن راحت شویم.

سلام خدمت فرماندار محترم ریگان
آقای فرماندار تا کی ما مردم روستای بند نذرکش وآبادیهای اطراف منتظر باشیم وآیاروزی خواهدرسیدکه ماهم درروستایمان مثل روستاهای دیگربتوانیم ارتباط تلفنی برقرارکنیم از پیمودن مسیر طولانی چند کیلومتری برای فقط یک تلفن زدن راحت شویم. وآیا رییس مخابرات ریگان میداند که درنقشه شهرستان ریگان روستایی به نام بندنذرکش هم میباشد. روستای بندنذرکش تنها روستایی درریگان میبا‌شد که به صورت صدرصدآنتن موبایل
وحتی آنتن تلویزیون ندارد.
خواهش میکنم این مشکل بزرگ روستای بند نذرکش را حل کنید.
تشکر از رسانه دیارنخل که صدای ما مردم ریگان وپیگیر مطالبات به حق ما میباشد.