چرا تو هر روستایک زمین چمن مصنوعی افتتاح شد خبری از شهر رحمت آباد که قدمتش و جمعیتش از شهر روروستاهای اطراف بیشتر است زمین چمن مصنوعی افتتحاح نگردید مسئولین محترم چرا هیچ پیشرفتی نباید در رحمت آباد صورت بگیرد چرا هیچ قدمی برای جوانان باتجربه و پرتلاش این شهر برنمیداریدهیچ امکانات فراهم نمیکنید چرا […]

چرا تو هر روستایک زمین چمن مصنوعی افتتاح شد خبری از شهر رحمت آباد که قدمتش و جمعیتش از شهر روروستاهای اطراف بیشتر است زمین چمن مصنوعی افتتحاح نگردید مسئولین محترم چرا هیچ پیشرفتی نباید در رحمت آباد صورت بگیرد چرا هیچ قدمی برای جوانان باتجربه و پرتلاش این شهر برنمیداریدهیچ امکانات فراهم نمیکنید چرا این شهر رها کردین خواهشا پیگیر باشید فرق جوانان این روستا با روستاهای همجوار چیست ؟